stavebni dozor


Etapy stavby, které v průběhu realizace technický stavební dozor (TDI) zajišťuje

  1. Výběr projektanta včetně stanovení dobré ceny za projektové práce přiměřené v místě stavby a účast při návrhu hlavních konstrukcí, kdy se dá vhodnou konzultací ušetřit část realizačních nákladů.
  2. Vypracování dokladů k projednání projektu s orgány státní správy, s ostatními účastníky výstavby a s majiteli sousedních pozemků, sjednávání věcných břemen na vstupy na pozemky, sjednávání podmínek k připojení domu na inženýrské sítě (přípojka vody, elektro, plyn a kanalizace), případně vyřízení vodoprávního povolení na studnu.
  3. Podání žádosti o vydání územního a stavebního povolení za stavebníka.
  4. Pomoc při výběru zhotovitele, zpracování výkazu výměr k podání poptávky u více potenciálních zhotovitelů k maximalizaci podkladů k analýze konečné ceny dodávky. Projednání smlouvy o dodávce prací se zhotovitelem se zaměřením na odstranění ustanovení, která jsou pro objednatele nevýhodná a ve vztahu s objednatelem nerovná.
  5. U staveb, kde si provede celou zakázku stavebník, bude TDI zajišťovat odborné vedení stavby, včetně vedení stavebního deníku, školení osob na stavbě, koordinaci postupu řemesel a trvalé prověřování postupu dle výkresu.
  6. TDI zajišťuje trvalou kontrolu průběhu stavby od založení domu, kontrolu zakrývaných konstrukcí, nepřevzetí vadně provedených prací, až po jejich bezplatné nové zhotovení. Součástí práce TDI je fakturace dodávek dle skutečně provedených prací včetně porovnávání ustanovení smlouvy, trvalá informace klienta o průběhu výstavby a čerpání finančních prostředků.
  7. Kolaudace stavby a projednání příslušných kroků se stavebním úřadem.
Zdeněk Šnajdr - autorizovaný stavitel, mobil 603 247 843, e-mail: snajdr@dozorstaveb.com